Evropská norma EN 13432, EN 14995

Za účelem testování biologické rozložitelnosti nebo kompostovatelnosti plastových výrobků byla v roce 2000 zavedena evropská norma EN 13432 / EN 14995, která definuje vědecké metody pro detekci biologické rozložitelnosti. Materiály a výrobky, které byly testovány v souladu s touto normou, mohou být certifikovány a jsou oprávněny používat značku kompostovatelnosti.

Evropská norma EN 13432 (ČSN EN 14995 (640781)  Plasty – Hodnocení kompostability – Zkušební plán a specifikace – poznámka:  k dostání v anglickém jazyce) definuje minimální požadavky, které obaly musí splňovat, aby mohly být zpracovány průmyslovým kompostováním. Podobné požadavky jsou definovány v evropské normě EN 14995 pro neplastové obaly. EN 13432 vyžaduje testování následujících čtyř charakteristik v laboratoři:

  • Rozpad – neboli fragmentace v konečném kompostu – to je měřeno v pilotním testu kompostování (EN 14045), ve kterém jsou vzorky zkušebního materiálu kompostovány s biologickým odpadem po dobu 3 měsíců. Po uplynutí této doby musí množství zbytků zkušebního materiálu činit méně než 10% původní hmotnosti.
  • Biologická rozložitelnost, tj. schopnost kompostovatelného materiálu přeměny na CO2 za působení mikroorganismů. Standard obsahuje povinnou prahovou hodnotu nejméně 90% biodegradace, která musí být dosažena za méně než 6 měsíců (laboratorní metoda EN 14046).
  • Žádné negativní vlivy na proces kompostování
  • Množství těžkých kovů musí být pod danými maximálními hodnotami a konečný kompost nesmí být negativně ovlivněn (žádné snížení agronomické hodnoty a žádné toxické účinky na růst rostlin).

Zdroje

Příklad laboratorních testů lze najít zde: Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostování, Bc. Lucie Spěšná, 2015, Mendelova univerzita Brno